สช.จ.ปัตตานี เป็นประธานการประชุม เรื่อง ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดสถานที่จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในระดับเขตพื้นที่/หน่วยงาน ได้คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดร้อยละ 20 เข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องการจัดตั้งศูนย์ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2564 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่

1.โรงเรียนจิปิภพพิทยา อำเภอโคกโพธิ์
2.โรงเรียนมุสลิมสันติชน อำเภอมายอ
3.โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมืองปัตตานี
4.โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน อำเภอยะรัง
5.โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ อำเภอยะหริ่ง

เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาและภาษาอื่นๆ เพื่อการสื่อสารที่เหมาะสมกับเด็กอายุ 4-7 ปี พัฒนาทักษะภาษาไทยในการสื่อสารของเด็กอายุ 4-7 ปี ตามสภาพแวดล้อมของชุมชน ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในชุมชน/หมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชุมชน/หมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งมี ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี นางสาวสราภรณ์ สงวาริน พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 5 โรง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยประชุมผ่านโปรแกรม Google Meet 

ติดต่อเรา