สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 20-21 กันยายน 2564 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบให้กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การจัดการศึกษาตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของหน่วยงานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2570) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายด้านความมั่นคง และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ติดต่อเรา