สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ดร.มัสนะห์ สารีรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี นายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ และนายอับดุลเลาะ เจะแม พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทบทวนหรือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ติดต่อเรา