สช.จ.ปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุททธศักราช 2564

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุททธศักราช 2564 พร้อมด้วย ดร.สุกรี  แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมโรงแรมซี เอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

ติดต่อเรา