สช.จ.ปัตตานี ร่วมกับสมาคมทุกสมาคมทั้งในระบบ นอกระบบได้กำหนดแนวทางเร่งรัดการฉีดวัคซีน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับสมาคมทุกสมาคมทั้งในระบบ นอกระบบได้กำหนดแนวทางเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น โดยมีมาตรการ ดังนี้

1. สถานศึกษาสแกนข้อมูลการฉีดวัคซีนเป็นรายโรง รายคนและรายวันของบุคลากรและผู้เรียน

2. สถานศึกษาขอความร่วมมือผู้นำตามธรรมชาติ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา โต๊ะครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ช่วยสร้างความเข้าใจ และเชิญชวนให้มีการฉีดวัคนเพิ่มขึ้น

3. สถานศึกษากำหนดมาตรการเข้ม เพื่อเร่งรัดให้ครู บุคลากร และนักเรียนฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น

4. สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วัน เวลาที่จะเปิดเรียนแบบปกติในชั้นเรียน (On-site) ภายใต้มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

5. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเป็นเจ้าภาพหลักในการกำหนดจุดฉีดวัคซีนและดำเนินการฉีดวัคซีนอย่างน้อยอำเภอละ 2 จุด ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564นี้

6. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กำหนดจุดฉีดวัคซีนระดับจังหวัดในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ โรงพยาบาลอำเภอ โดยมีจำนวนผู้ฉีดวัคซีน จำนวน 2,000 คน

ติดต่อเรา