สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอับดุลเลาะ เจะแม พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายยูโซฟ หมัดบินเฮด พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการต่างๆ ตามประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นำไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างกว้างขวาง โดยมี นายวิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมลังกาสุกะ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี (หลังเก่า)

ติดต่อเรา