วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายซุลกิพลี กาแบ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมการมีรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม และผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงแรมสยามออเรียลทอล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา