วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อำเภอยะหริ่ง กิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการติดตามการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของศูนย์การศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) อำเภอยะหริ่ง เพื่อพัฒนาผู้สอนให้สามารถเรียนรู้เป็นแนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรอิสลามฟัรฎูอีน ประจำมัสยิด (ตาดีกา) โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิส์ เพื่อเพิ่มความรู้และแนวปฏิบติให้ผู้สอนเรียนรู้การจัดทำแผนปฏิบติงานตลอดจนการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ผู้สอนสามารถนำไปขยายผลให้ความรู้สู่ศูนย์ฯ อื่นได้ โดยมี นายอนุวัตร นิอิสมัย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมศาสน์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี