วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 1 โดยมี นายกิตติ สันสอาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานปิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร “ภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี