วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร “ภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2566 โดยมีนางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ใขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษารองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร “ภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)” โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาผู้สอนตาดีกาให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารทั้งที่จำเป็นในการใช้ในชีวิตประจำวัน และภาษาที่จำเป็นในการใช้ติดต่อสื่อสารกับสังคมภายนอก 2. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในเรื่องภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้สอนตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สอนตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 760 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่น โดยรุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการอบรม ประกอบด้วย 1.) นายราชันย์ สันติวงศ์วิวัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศึกษาธิการ ภาค 7 2.) นางไซหนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศึกษาธิการ ภาค 7 3.) นายดนรอหีม สุนทรมาลาตี ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา ศึกษาธิการ ภาค 7 และ 4.) นางสาวอารีนา เจ๊ะแต ครูชำนาญการ ก.ศ.น.อำเภอเมืองยะลา