เราสามารถแจ้งเรื่องอะไรได้บ้าง ?

ตามชื่อศูนย์ที่เรียกว่า MOE Safety Center : ศูนย์ความปลอดภัยสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์นี้ก็จะรับแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในด้านต่างๆ โดยแยกความไม่ปลอดภัยออกเป็น 4 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

1. ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุในสถานศึกษา (Accident) เช่น เรื่องของอาคาร สถานที่ การเดินทางไปยังโรงเรียน ภัยจากเครื่องมือและอุปกรณ์ หรือแม้กระทั่ง จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุ ก็แจ้งได้หมด เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตา จนนำไปสู่การแก้ไขให้เกิดสถานศึกษาปลอดภัย

2. ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence) อันเป็นความรุนแรงที่เกิดกับตัวเองและผู้อื่นในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการล่วงละเมิดต่าง ๆ ที่ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเกิดระหว่างนักเรียนกับนักเรียน หรือ นักเรียนกับผู้ใหญ่ก็ตาม

3. ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ (Unhealthiness) เช่น โรคระบาดและความไม่ปลอดภัยด้านสาธารณสุข ภาวะทุพโภชนการ อาหารการกิน ปัญหาด้านยาเสพติด หรือเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยก็แจ้งได้

4. ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ (Right) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิและเสรีภาพในการเรียน ที่นักเรียนอยากร้องเรียนถึงความไม่เป็นธรรมจากระบบการศึกษา เพื่อหาทางออกกับเรื่องเหล่านั้น

โดยทั้ง 4 กลุ่มความไม่ปลอดภัย จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีตามที่สถานศึกษาให้รับมอบหมาย และหน่วยงานต้นสังกัดก็จะเห็นปัญหาและการแก้ไขเหล่านั้นได้อีกทางด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า การแก้ไขปัญหาทุกด้านจะนำไปสู่มาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ดียิ่งขึ้นเพื่อทุกคน