นักเรียนแจ้งเล่นๆ เข้าสู่ระบบ จะเกิดอะไรขึ้น ?

ในช่วงแรกของการใช้งาน คงจะเป็นเรื่องที่พอจะยอมรับได้ แต่สิ่งสำคัญ ทางสถานศึกษาต้องทำความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานให้ชัดเจน ว่าระบบ MOE Safety Center ควรใช้งานเมื่อใด อย่างไร โดยเน้นไปที่การแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา หรือแจ้งเหตุเตือนล่วงหน้าก่อนจะเกิดความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา หรือจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับนักเรียน นักศึกษา ก็สามารถแจ้งเข้าระบบได้ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในสถานศึกษาช่วยกันดูแล แต่หากใช้งานไปสักระยะนึง หากเกิดปัญหาการแจ้งเล่น หรือการแจ้งเท็จ ก็จะนำไปสู่ประเด็นเรื่อง การนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว ถือว่าเป็นความผิด และสามารถนำไปสู่การลงโทษทางกฎหมายได้ต่อไป

ดังนั้นทางสถานศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับทั้งครู เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา นักเรียน และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่สามารถใช้งานระบบ MOE Safety Center ได้นั่นเอง