บทคัดย่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นโครงการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผู้ประเมินจึงมีความสนใจที่จะประเมินโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPI มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตามรูปแบบการประเมิน CIPPI 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสภาวะแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น 3) ด้านกระบวนการ 4) ด้านผลผลิต และ 5) ด้านผลกระทบ และวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาความสามารถทักษะด้านการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินแบบผสม โดยเก็บข้อมูลทั้งเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ จากกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง ร้อยละ 50 ของโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ประเภท คือ 1) แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .95 และ 2) แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมินพบว่า 1) ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากค่ามากไปหาน้อย คือ ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ ตามลำดับ 2) แนวทางการส่งเสริม พัฒนาความสามารถทักษะด้านการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กล่าวโดยสรุปคือ กำหนดเป็นนโยบายระดับการบริหาร โดยทำข้อตกลงการพัฒนาผู้เรียนระหว่าง ครูและผู้บริหาร พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถะผู้เรียน สนับสนุนการสอนของครูในทุกรูปแบบ ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนักเรียน และทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับบ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาครูให้มีความพร้อมในการสอน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยรูปแบบที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและบ้านของนักเรียนที่ส่งเสริมให้โอกาสแก่นักเรียนรักในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านการอ่านและเขียนได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ออกแบบ วิธีการเรียนภาษาไทยด้วยกันเอง

คำสำคัญ: การประเมิน; โครงการ

เอกสารฉบับเต็ม ที่นี่