รองเลขาธิการ กช.เปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์ฯ (ตาดีกา)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จัดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) “หลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อและภาษาอย่างสร้างสรรค์” ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) “หลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อและภาษาอย่างสร้างสรรค์” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้สอนตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สงขลา และจังหวัดสตูล) จำนวน 711 คน แบ่งออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 190 คน และมีกำหนดจัดกิจกรรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2565, รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2565, รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2565 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565

รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่าเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดสรรงบประมาณ ตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคง จึงได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี (นำโดย นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี) ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และเพื่อพัฒนาผู้สอนตาดีกา ด้วยการนำเทคนิค รูปแบบ สื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและภาษาอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกับบริบทของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการอบรม ประกอบด้วย อาจารย์ดนรอหีม สุนทรมาลาตี ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา, อาจารย์ไซหนับ เอสเอ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, อาจารย์ราชันย์ สันติวงศวิวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, ครูอารีนา เจ๊ะแต ครู กศน.อำเภอเมืองยะลา และคณะ

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา