ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตรเข้มข้นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เพื่อจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตรเข้มข้นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น

บัดนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตรเข้มข้นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตรเข้มข้นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี