1. เมื่อต้องการยกเลิกการจอง ให้เลือกเมนู “อนุมัติ”

2. จากนั้นกด “ยกเลิก” แล้วกด “OK” เพื่อยกเลิกการจอง

3. ระบบจะทำการย้ายข้อมูลการจองไปยังหน้า “ยกเลิกโดยผู้จอง”

4. ระบบจะแจ้งเตือนผลการยกเลิกการจองไปยังบัญชีอีเมล ถือว่าการยกเลิกการจองสำเร็จ