ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 และได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล มีทักษะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการคิดสร้างสรรค์ ตามทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิตวิถีใหม่โดยเน้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาโรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 500 คน (250 โรง)

หลักสูตรที่ 2 การทำโครงงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูเพื่อจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา กิจกรรมค่ายออนไลน์ ด้วยโปรแกรมซิมูเลเตอร์ Tinkercad และชุด Real Electronics Kits กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน (โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมจะได้รับอุปกรณ์ประกอบการอบรมด้วย)

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครและลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ ที่นี่ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผ่านทางเว็บไซต์ https://newedu.ku.ac.th ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และแจ้งรายละเอียดการอบรมให้ผู้ที่ผ่านคัดเลือกทาง E-mail ของผู้สมัครต่อไป

เอกสารแนบ

ติดต่อเรา