ผอ.สช.อ.ยะหริ่ง ร่วมพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้ฯในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รุ่นที่ 4

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนุวัตร นิอิสมัย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่งร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) “หลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อและภาษาอย่างสร้างสรรค์” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดสรรงบประมาณ ตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคง จึงได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ดำเนินการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และเพื่อพัฒนาผู้สอนตาดีกา ด้วยการนำเทคนิค รูปแบบ สื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและภาษาอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกับบริบทของศูนย์กรศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการอบรม ประกอบด้วย

1) อาจารย์ดนรอหีม สุนทรมาลาตี ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา

2) อาจารย์ไซหนับ เอสเอ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

3) อาจารย์ราชันย์ สันติวงศวิวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

4) ครูอารีนา เจ๊ะแต ครู กศน.อำเภอเมืองยะลา และคณะ

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา