ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนฯ ค่ายที่ 2 ปีที่ 4

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 เรื่อง ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายที่ 1 ปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมทางวิชาการใน 4 สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5 – 14 พฤษภาคม 2565 ใน 3 ศูนย์การอบรม คือ ศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 600 คน ศูนย์การอบรมละ 200 คนนั้น

บัดนี้ การจัดอบรมทางวิชาการ ค่ายที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว และการสอบคัดเลือกนักเรียนจากค่ายที่ 1 เพื่อเข้าอบรมทางวิชาการแบบเข้มข้น ค่ายที่ 2 ได้รวบรวมผลเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายที่ 1 ปีที่ 4 และขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายฯ

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2 วิชาฟิสิกส์

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2 วิชาเคมี

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2 วิชาชีววิทยา

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร งานโรงเรียนนโยบายพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ 0 2282 1000 ต่อ 562/560/561 หรือ 0 2282 7759

– สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เบอร์โทรศัพท์ 0 7333 2760

– สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เบอร์โทรศัพท์ 0 7320 3854

– สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เบอร์โทรศัพท์ 0 7351 3035

– สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เบอร์โทรศัพท์ 0 7433 7388

– สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 0 7472 4721

ติดต่อเรา