สช.จ.ปัตตานี ประชุมชี้แจงการดำเนินการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนให้สามารถดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเซาห์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา