ผอ.สช.จ.ปัตตานี เปิดกิจกรรมอบรม ปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนฯ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จัดโครงการปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน มุ่งสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน มุ่งสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน หลักสูตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราใดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน มุ่งสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน มุ่งสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน หลักสูตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราใดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สงขลา และจังหวัดสตูล) จำนวน 218 คน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทัศนคติเชิงบวก พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาเอกชน ให้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามวิถี อัตลักษณ์ และบริบทพื้นที่ในสังคมพหุวัฒนธรรม และเพื่อสร้างเครือข่ายและแนวร่วมในการแก้ไขและพัฒนายกระดับการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการอบรม ประกอบด้วย 1.) พันเอก อุดม พุฒนุ้ย รองผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 2.) ดร.วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษา คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย/อีหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ 3.) ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี 4.) ดร.วรลักษณ์ ชูกำเนิด อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 5.) รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ 6.) ดร.ดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ ข้าราชการบำนาญ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (วัดไร่ขิง) และคณะ

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา