พิธีเปิดโครงการค่ายพรีโอลิมปีกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่ 4 (ค่าย 2)

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพรีโอลิมปีกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่ 4 (ค่าย 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง วันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2565 โดยมี ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วัตถุประสงค์ของค่ายพรีโอลิมปีกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่ 4 (ค่าย 2)

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์

2. ค่ายพรีโอลิมปีกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่ 4 (ค่าย 2) ปลูกฝังทัศนคติ สร้างแรงบันดาลใจในการรักการเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีเวทีการแข่งขัน ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันคณะวิทยากร ประกอบด้วยวิทยากรหลักอาจารย์วิชาคณิตศาสตร์จำนวน ๔ ท่าน วิทยากรหลักอาจารย์วิชาฟิสิกส์ จำนวน 4 ท่าน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและ ครูพี่เลี้ยงประจำวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 2 ท่าน ครูพี่เลี้ยงประจำวิชาวิชาฟิสิกส์จำนวน 2 ท่าน

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์ จากค่าย 1 ดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 35 คน วิชาฟิสิกส์ จำนวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา