สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณณณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยการประชุมดังกล่าวผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) Zoom Meeting ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ติดต่อเรา