สช.จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมุ่งสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จัดโครงการปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน มุ่งสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 2 เปิดโลกทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมุ่งสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืน “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน มุ่งสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 2 เปิดโลกทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมุ่งสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืน “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สงขลา และจังหวัดสตูล)

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทัศนคติเชิงบวก พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาเอกชน ให้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามวิถี อัตลักษณ์ และบริบทพื้นที่ในสังคมพหุวัฒนธรรม และเพื่อสร้างเครือข่ายและแนวร่วมในการแก้ไขและพัฒนายกระดับการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสถานศึกษา และสถานที่ราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้การอนุเคราะห์ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 1.) โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 2.) โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา และ 3.) สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา