นายอามีน กะดะแซ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนายกระดับทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยฯ

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนายกระดับทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) “หลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อและภาษาอย่างสร้างสรรค์” ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส & รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ดังนี้ 1.เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สังเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะหลังเสร็จสิ้นโครงการ 2.เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน/การขยายผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ สังเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และ 3.เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา