สช.ยะรัง ลงตรวจ นิเทศติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 4

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง ที่ 022/2565 ได้ดำเนินการลงตรวจ นิเทศติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน จำนวน 3 โรง ดังนี้
1.โรงเรียนศานติวิทยาสโร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
2.โรงเรียนดารุสสอลีฮีน ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
3.โรงเรียนปัญญาธรรมอนุสรณ์ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา