สช.อ.ยะรัง ลงตรวจ นิเทศติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 5

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง ที่ 022/2565 ได้ดำเนินการลงตรวจ นิเทศติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน จำนวน 3 โรง ดังนี้ 1.) โรงเรียนแสงธรรมศึกษาปัตตานี ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 2.) โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และ 3.) โรงเรียนอรุณอิสลาม ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา