สช.อ.ยะหริ่ง ลงพื้นที่ ตรวจติดตามและกำกับการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนอาลาวีศึกษาศาสน์ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นายอนุวัตร นิอิสมัย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง ดำเนินการตรวจติดตามการใช้เงินอุดหนุนฯ ณ โรงเรียนอาลาวีศึกษาศาสน์ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีนักเรียน จำนวน 93 คน และได้ติดตามการจัดทำเอกสารตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง, ตรวจสอบหลักฐานนักเรียน, กำกับการใช้เงินอุดหนุนรายบุคคล, กำกับการใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี, กำกับการใช้เงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ในโอกาสนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านที่อำนวยการสะดวกเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ และให้การต้อนรับคณะกรรมการในการตรวจติดตามเงินอุดหนุนฯ ในครั้งนี้ เป็นอย่างดี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา