การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชน นำร่องพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดปัตตานี

บทคัดย่อ การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานีครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี 2) สร้างและตรวจสอบรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี 3) ทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ...

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยใช้รูปแบบ CIPPI

บทคัดย่อ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นโครงการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผู้ประเมินจึงมีความสนใจที่จะประเมินโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPI มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตามรูปแบบการประเมิน CIPPI 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสภาวะแวดล้อม 2) ...

Go to Top