แนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันออนไลน์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชน และมีการแพร่ระบาด เข้าถึงได้ง่ายทุกช่วงวัยในวงกว้าง โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดหรือในกำกับสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดแนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันออนไลน์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 1. หลักการ ...

ครม.เห็นชอบแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย

(9 พฤษภาคม 2566) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เสนอ ดังนี้ 1. แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยกรอบการดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานระดับเริ่มต้น และระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระยะแรกตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ...

มาตราการป้องกันภัยที่เกิดจากพายุฤดูร้อน

1. ให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาติดตามการแจ้งเตือนภัย การสื่อสารความเสี่ยงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอนามัย สำนักงานการไฟฟ้า สื่อสารมวลชลในหลายช่องทาง และหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครู้เท่าทันอย่างใกล้ชิด 2. สถานศึกษาทุกแห่ง ขณะนี้อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนให้มีการจัดเวรยามทั้งกลางวันและกลางคืน กำหนดให้มีระบบการสื่อสารที่รวดเร็ว ...

Go to Top