ทะเบียนคุมเกียรติบัตร / วุฒิบัตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัน เดือน ปี จำนวน (ฉบับ) รายชื่อ
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ 8 ธันวาคม 2564 41
ติดต่อเรา