สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

Office of the Private Education Pattani Province

ที่ตั้ง: เลขที่ 21 ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์: 0 7333 2760

เว็บไซต์: www.opep.go.th
อีเมล: pattani@opep.go.th