กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุรุสภา

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) – สทศ.