ข้อมูลสารสนเทศ

โรงเรียนเอกชน ในระบบ

โรงเรียนเอกชน นอกระบบ

ประจำปีการศึกษา 2564

ที่ รายการ Download
1 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2564
2 ข้อมูลพื้นฐานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ที่จดทะเบียน ปีการศึกษา 2564
3 ตารางจำนวนนักเรียน โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2564
4 ตารางสรุปข้อมูลสารสนเทศ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ ที่จดทะเบียน ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ : หากต้องการข้อมูลนอกเหนือจากนี้ กรุณาติดต่อกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ โทร. 0 7333 2760 ต่อ 104 (ในวันและเวลาราชการ) หรือที่อีเมล plan@opep.go.th

ข้อมูลอื่น ๆ

ติดต่อเรา