IDTitleCategoriesFile SizeLinkhf:doc_categories
4364ประกาศ ศธ.เรื่อง แนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันออนไลน์สำหรับสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการประกาศ ศธ.3 MBlaw_005
4462ประกาศ ศธ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)”ประกาศ ศธ.2 MBlaw_005
4005ประกาศ ศธ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุน สถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2566ประกาศ ศธ.2 MBlaw_005
3991ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน พ.ศ. 2566ประกาศ กช.4 MBlaw_009
4400ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2566ระเบียบ ศธ.200 KBlaw_010
4464ประกาศ สช.จ.ปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประกาศ สช.จ.ปัตตานี577 KBlaw_011
4379ประกาศ กช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สำหรับโรงเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565ประกาศ กช.1 MBlaw_009
4377ประกาศ กช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565ประกาศ กช.878 KBlaw_009
4375ประกาศ กช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สำหรับโรงเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565ประกาศ กช.1 MBlaw_009
3993ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565ประกาศ กช.708 KBlaw_009
4003ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน พศ. 2564ประกาศ กช.2 MBlaw_009
3997ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน พ.ศ. 2564ประกาศ กช.2 MBlaw_009
3995ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน พ.ศ. 2564ประกาศ กช.2 MBlaw_009
3970กฎกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ จะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564กฎกระทรวง91 KBlaw_004
3984ระเบียบ กช.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563ระเบียบ กช.1 MBlaw_006
3982ระเบียบ กช.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563ระเบียบ กช.1 MBlaw_006
4398ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563ระเบียบ ศธ.529 KBlaw_010
4009ประกาศ ศธ.เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (31 ตุลาคม 2562)ประกาศ ศธ.541 KBlaw_005
4007ประกาศ ศธ.เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติประกาศ ศธ.154 KBlaw_005
4001ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562ประกาศ กช.1 MBlaw_009
4011ประกาศ ศธ.เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (19 มกราคม 2561)ประกาศ ศธ.1 MBlaw_005
3964กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561กฎกระทรวง64 KBlaw_004
3999ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2560ประกาศ กช.865 KBlaw_009
3986ระเบียบ กช.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2560ระเบียบ กช.2 MBlaw_006
3976กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560กฎกระทรวง47 KBlaw_004
3968กฎกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ จะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560กฎกระทรวง64 KBlaw_004
4224ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558ระเบียบ ศธ.5 MBlaw_010
3929พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558พระราชบัญญัติ88 KBlaw_001
3919พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558พระราชบัญญัติ94 KBlaw_001
3980ระเบียบ กช.ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557ระเบียบ กช.33 KBlaw_006
3974กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555กฎกระทรวง166 KBlaw_004
4470ประกาศ ศธ.เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอประกาศ ศธ.124 KBlaw_005
3966กฎกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ จะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554กฎกระทรวง58 KBlaw_004
3904พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554พระราชบัญญัติ332 KBlaw_001
3978กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2553กฎกระทรวง69 KBlaw_004
3972กฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2553กฎกระทรวง63 KBlaw_004
3912พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553พระราชบัญญัติ221 KBlaw_001
4468ประกาศ ศธ.เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอประกาศ ศธ.383 KBlaw_005
3927พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551พระราชบัญญัติ425 KBlaw_001
3923พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551พระราชบัญญัติ127 KBlaw_001
3918พรบ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551พระราชบัญญัติ180 KBlaw_001
3917พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551พระราชบัญญัติ120 KBlaw_001
3915พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551พระราชบัญญัติ108 KBlaw_001
3959พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550พระราชบัญญัติ177 KBlaw_001
4220ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549ระเบียบ ศธ.1 MBlaw_010
4222ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548ระเบียบ ศธ.130 KBlaw_010
4218ระเบียบ ศธ.ว่าด้วย ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. 2548ระเบียบ ศธ.79 KBlaw_010
4216ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548ระเบียบ ศธ.83 KBlaw_010
4214ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. 2547ระเบียบ ศธ.119 KBlaw_010
3914พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547พระราชบัญญัติ267 KBlaw_001
3928พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546พระราชบัญญัติ215 KBlaw_001
3913พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546พระราชบัญญัติ154 KBlaw_001
3911พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546พระราชบัญญัติ152 KBlaw_001
3916พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545พระราชบัญญัติ58 KBlaw_001
4226ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542ระเบียบ ศธ.666 KBlaw_010
3922พรบ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540พระราชบัญญัติ148 KBlaw_001
3925พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539พระราชบัญญัติ202 KBlaw_001
3924พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522พระราชบัญญัติ374 KBlaw_001
3961พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510พระราชบัญญัติ108 KBlaw_001
3920พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497พระราชบัญญัติ211 KBlaw_001
3921พรบ.ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481พระราชบัญญัติ1 MBlaw_001
3926พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475พระราชบัญญัติ97 KBlaw_001