พระราชบัญญัติ

กฎหมายเกี่ยวกับ สช.

เอกสารเลขที่ รายการ Download
OPEP01-2475001 พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
OPEP01-2481001 พรบ.ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481
OPEP01-2497001 พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
OPEP01-2522001 พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
OPEP01-2539001 พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
OPEP01-2542001 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
OPEP01-2545001 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
OPEP01-2546001 พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
OPEP01-2546002 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
OPEP01-2546003 พรบ.สภาครูและบุคคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
OPEP01-2547001 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
OPEP01-2550001 พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
OPEP01-2550002 พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
OPEP01-2551001 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
OPEP01-2551002 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
OPEP01-2551003 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
OPEP01-2551004 พรบ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551
OPEP01-2551005 พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
OPEP01-2558001 พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
OPEP01-2558002 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

หมายเหตุ : หากท่านใดมีข้อมูลที่นอกเหนือจากนี้ กรุณาส่งข้อมูลนั้นมาที่อีเมล support@opep.go.th เพื่อรวบรวมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ต่อไป

ติดต่อเรา