ระเบียบ

กฎหมายเกี่ยวกับ สช.

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารเลขที่ รายการ Download
OPEP03-2542001 ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542
OPEP03-2547001 ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. 2547
OPEP03-2548001 ระเบียบ ศธ.ว่าด้วย ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. 2548
OPEP03-2548002 ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
OPEP03-2548003 ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
OPEP03-2549001 ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549
OPEP03-2550001 ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
OPEP03-2558001 ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558

หมายเหตุ : หากท่านใดมีข้อมูลที่นอกเหนือจากนี้ กรุณาส่งข้อมูลนั้นมาที่อีเมล support@opep.go.th เพื่อรวบรวมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ต่อไป

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เอกสารเลขที่ รายการ Download
OPEP04-2547001 ระเบียบ กช.ว่าด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอย่างปลอดภัย พ.ศ. 2547
OPEP04-2547002 ระเบียบ กช.ว่าด้วยคณะกรรมการคุ้มครองการทํางานและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ ของผู้อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2547
OPEP04-2551001 ระเบียบ กช.ว่าด้วยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551
OPEP04-2551002 ระเบียบ กช.ว่าด้วยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
OPEP04-2551003 ระเบียบ กช.ว่าด้วยคูณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการ พ.ศ. 2551
OPEP04-2551004 ระเบียบ กช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการทํางาน พ.ศ. 2551
OPEP04-2552001 ระเบียบ กช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนผู้รับใบอนญาตและผู้แทนครู เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2552
OPEP04-2553001 ระเบียบ กช.ว่าด้วยการยื่นอุทธรณ์ การรับอุทธรณ์ วิธีพิจารณาอุทธรณ์ และกําหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2553
OPEP04-2553002 ระเบียบ กช.ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ. 2553
OPEP04-2555001 ระเบียบ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และค่าบริหารจัดการมัสยิด พ.ศ. 2555
OPEP04-2555002 ระเบียบ กช.ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555
OPEP04-2556001 ระเบียบ กช.ว่าด้วยการจัดทํารายงานแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2556
OPEP04-2556002 ระเบียบ กช.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2556
OPEP04-2557001 ระเบียบ กช.ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557
OPEP04-2557002 ระเบียบ กช.ว่าด้วยคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557

หมายเหตุ : หากท่านใดมีข้อมูลที่นอกเหนือจากนี้ กรุณาส่งข้อมูลนั้นมาที่อีเมล support@opep.go.th เพื่อรวบรวมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ต่อไป

ติดต่อเรา