ประกาศ

กฎหมายเกี่ยวกับ สช.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารเลขที่ รายการ Download
OPEP05-2554001 ประกาศ ศธ.เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ
OPEP05-2553001 ประกาศ ศธ.เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ
OPEP05-2552001 ประกาศ ศธ.เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ

หมายเหตุ : หากท่านใดมีข้อมูลที่นอกเหนือจากนี้ กรุณาส่งข้อมูลนั้นมาที่อีเมล support@opep.go.th เพื่อรวบรวมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ต่อไป

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารเลขที่ รายการ Download
OPEP07-2561001 ประกาศ สป.เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ : หากท่านใดมีข้อมูลที่นอกเหนือจากนี้ กรุณาส่งข้อมูลนั้นมาที่อีเมล support@opep.go.th เพื่อรวบรวมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ต่อไป

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เอกสารเลขที่ รายการ Download
OPEP06-2552001 ประกาศ กช.เรื่อง การกําหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ
OPEP06-2552002 ประกาศ กช.เรื่อง กําหนดประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ
OPEP06-2552003 ประกาศ กช.เรื่อง กําหนดอัตราผลตอบแทนของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2552
OPEP06-2552004 ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน พ.ศ. 2552
OPEP06-2552005 ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สิน หนี้สิน หรือภาระผูกพันของโรงเรียนในระบบ
OPEP06-2552006 ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2552
OPEP06-2552007 ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงินและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
OPEP06-2553001 ประกาศ กช.เรื่อง กําหนดประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2)
OPEP06-2553002 ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งเพื่อรอคําวินิจฉัยอุทธรณ์
OPEP06-2555001 ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และค่าบริหารจัดการมัสยิด พ.ศ. 2555
OPEP06-2555002 ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนการกุศล โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเรียนร่วม พ.ศ. 2555
OPEP06-2556001 ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําตราสารจัดตั้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
OPEP06-2556002 ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดจํานวน และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ
OPEP06-2556003 ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน
OPEP06-2557001 ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ด้านการก่อสร้าง หรือการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร พ.ศ. 2557
OPEP06-2557002 ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
OPEP06-2557003 ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล พ.ศ. 2557
OPEP06-2558001 ประกาศ กช.เรื่อง การกําหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
OPEP06-2558002 ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ
OPEP06-2558003 ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการให้เงินอุดหนุนโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนเอกชน
OPEP06-2558004 ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการให้เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
OPEP06-2558005 ประกาศ กช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ และสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนในระบบและโรงเรียนนอกระบบที่สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558

หมายเหตุ : หากท่านใดมีข้อมูลที่นอกเหนือจากนี้ กรุณาส่งข้อมูลนั้นมาที่อีเมล support@opep.go.th เพื่อรวบรวมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ต่อไป

ติดต่อเรา