ทำเนียบผู้อำนวยการ

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสุรินทร์ ภูริปัญญานนท์ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2555
2 นายนิเยง เจ๊ะเดร์ (รักษาราชการแทน) 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556
3 นายทรงพล ขวัญชื่น 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2562
4 นายพนม อินทันแก้ว (รักษาราชการแทน) 1 ตุลาคม 2562 – 26 พฤศจิกายน 2563
5 นายอามีน กะดะแซ 27 พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน
ติดต่อเรา