กลุ่มอำนวยการ

นางสาวศิริลักษณ์ ณ ระนอง

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

sirilak.n@opep.go.th

นางสาวทัชวารา มิน่าวัง

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

tachwara.m@opep.go.th

กลุ่มอำนวยการ (งานบริหารงานคลังและสินทรัพย์)

นางสาวเจะกอลีเยาะ มะสาอิ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

chekoliyoh.m@opep.go.th

นางสาวมารนี ยายอ

พนักงานการเงินและบัญชี

marnee.u@opep.go.th

นางสาวฮามีดะห์ สุหลง

พนักงานการเงินและบัญชี

hamedah.s@opep.go.th

นางชลธิรา สุมารสิงห์

พนักงานการเงินและบัญชี

chontira.s@opep.go.th

นางสาวอาพร ศรีภักดี

พนักงานการเงินและบัญชี

arporn.s@opep.go.th

นางสาวอัสมะห์ มะแซ

พนักงานการพัสดุ

asmah.m@opep.go.th

นายเฉลิมพล ทองขาว

พนักงานการพัสดุ

chaloempon.t@opep.go.th

กลุ่มอำนวยการ (งานบริหารงานทั่วไป)

นางสาวนูรียา มะมิงจิ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

nureeya.m@opep.go.th

นายนิพนธ์ เจ๊ะเดร์

พนักงานจัดการงานทั่วไป

nipon.c@opep.go.th

นายนิซาปรี ลาเต๊ะ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

nisapree.l@opep.go.th

นายมะรูดิง ยามิง

พนักงานจัดการงานทั่วไป

maruding.y@opep.go.th

นายอิทธิพัทธ์ ศรีวิเศษ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

ittiput.s@opep.go.th

นายสุกรี มะเซ็งบางี

พนักงานประชาสัมพันธ์

sukree.m@opep.go.th

กลุ่มอำนวยการ (งานบริหารงานบุคคลและนิติการ)

นายอาดัม อาแว

พนักงานจัดการงานบุคคล

adam.a@opep.go.th

นายพรประสิทธิ์ มณีบัว

พนักงานจัดการงานบุคคล

ponprasit.m@opep.go.th

– ว่าง –

พนักงานด้านกฎหมาย

– ไม่มีข้อมูล –

– ว่าง –

พนักงานด้านกฎหมาย

– ไม่มีข้อมูล –
ติดต่อเรา