กลุ่มอำนวยการ

นางสาวศิริลักษณ์ ณ ระนอง

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานคลังและสินทรัพย์

sirilak.n@opep.go.th

กลุ่มงานบริหารงานคลังและสินทรัพย์

นางสาวเจะกอลีเยาะ มะสาอิ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

chekoliyoh.m@opep.go.th

นางสาวมารนี ยายอ

พนักงานการเงินและบัญชี

marnee.u@opep.go.th

นางสาวฮามีดะห์ สุหลง

พนักงานการเงินและบัญชี

hamedah.s@opep.go.th

นางชลธิรา สุมารสิงห์

พนักงานการเงินและบัญชี

chontira.s@opep.go.th

นางสาวอาพร ศรีภักดี

พนักงานการเงินและบัญชี

arporn.s@opep.go.th

นางสาวอัสมะห์ มะแซ

พนักงานการพัสดุ

asmah.m@opep.go.th

นายเฉลิมพล ทองขาว

พนักงานการพัสดุ

chaloempon.t@opep.go.th

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวนูรียา มะมิงจิ

พนักงานจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

nureeya.m@opep.go.th

นายนิพนธ์ เจ๊ะเดร์

พนักงานจัดการงานทั่วไป

nipon.c@opep.go.th

นายนิซาปรี ลาเต๊ะ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

nisapree.l@opep.go.th

นายมะรูดิง ยามิง

พนักงานจัดการงานทั่วไป

maruding.y@opep.go.th

นายอิทธิพัทธ์ ศรีวิเศษ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

ittiput.s@opep.go.th

นายสุกรี มะเซ็งบางี

พนักงานประชาสัมพันธ์

sukree.m@opep.go.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายอาดัม อาแว

พนักงานจัดการงานบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

adam.a@opep.go.th

นายพรประสิทธิ์ มณีบัว

พนักงานจัดการงานบุคคล

ponprasit.m@opep.go.th

กลุ่มงานนิติการ

นางสาวทัชวารา มิน่าวัง

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

tachwara.m@opep.go.th

นายมนตรี มานอุมานุกูล

พนักงานด้านกฎหมาย

montree.m@opep.go.th

นายสิทธิศักดิ์ ศรีจรูญ

พนักงานด้านกฎหมาย

sittisak.s@opep.go.th
ติดต่อเรา