กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

นายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

abdulfattah.c@opep.go.th

นายอับดุลเลาะ เจะแม

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

abdulloh.c@opep.go.th

นางสาวซาลีฮา อาแว

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

saleeha.a@opep.go.th

นายยูโซฟ หมัดบินเฮด

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

yusoaf.m@opep.go.th

นายธีรัช นิสอน

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

thirat.n@opep.go.th

ภารกิจ

1. จัดทำข้อเสนอนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน และความต้องการของท้องถิ่น

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาเอกชน

3. วิเคราะห์ จัดตั้งงบประมาณ และแจ้งการจัดสรรงบประมาณ

4. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน

5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อเรา