กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

นายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

abdulfattah.c@opep.go.th

นายอับดุลเลาะ เจะแม

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

abdulloh.c@opep.go.th

นางสาวซาลีฮา อาแว

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

saleeha.a@opep.go.th

นายยูโซฟ หมัดบินเฮด

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

yusoaf.m@opep.go.th

นายธีรัช นิสอน

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

thirat.n@opep.go.th
ติดต่อเรา