กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวเปาซียะห์ หะยีดอเลาะ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

paosiyah.h@opep.go.th

นางมัสโสม บูเดียะ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

matsom.b@opep.go.th

นางฮามีดะห์ แวจุ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

hameeda.w@opep.go.th

นางสาวดีญานา อีสามะ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

deeyana.e@opep.go.th

นายคาริม สะมะแอ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

karim.s@opep.go.th

นางสาวโนรีซัน อุมา

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

noreesun.u@opep.go.th

นางนุรรียัม บิลลาติปชา

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

noorriam.b@opep.go.th

นางสาวนูรมา ดอเลาะ

ครู (วิทย์ฯ ทั่วไป)
โรงเรียนนูรูลฮีดายะห์

nurma.d@opep.go.th
ติดต่อเรา