กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายชญานินทร์ อีซอ

ครู ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

chayanin.e@opep.go.th

นางสาวยามีละห์ ยาหมาย

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

yameelah.y@opep.go.th

นายคอเล็ด หะยีแวฮามะ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

khaled.h@opep.go.th

นางสาวฉัฐิมา เจริญสุข

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

chatthima.c@opep.go.th

นางสาวชุติมา จรจิตต์

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

chutimar.g@opep.go.th

นางสาวสราภรณ์ สงวาริน

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

saraphon.s@opep.go.th

นางสาวกนกอร สุจินรัตน์

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

kanokon.s@opep.go.th
ติดต่อเรา