สช.อ.กะพ้อ

นางมาราณี สัสดีวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ

maranee.s@opep.go.th

นายนิอาเรฟ นิน๊ะ

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

niaref.n@opep.go.th

นางสาวศิริพร คทายุทธ

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

siriporn.k@opep.go.th

นายซอหมาด ใบหมาดปันจอ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

somad.b@opep.go.th

นางสาวนูรีดา มูละแท

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

nurida.m@opep.go.th

นางอัศนา สาและ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

asana.s@opep.go.th

ติดต่อเรา