สช.อ.แม่ลาน

– ว่าง –

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน

email

นายอาคเนย์ ยูโซะ

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

– ไม่มีข้อมูล –

นางสาวเจ๊ะรอมือละ บือโต

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

jehromuela.b@opep.go.th

นายอับดุลฮามิ เจะแว

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

abdulhami.c@opep.go.th

นางยุสรอ หะยีอัมเสาะ

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

yusro.h@opep.go.th

พนักงานราชการครู

นางมยุรี ซ้ายประดิษฐ์

ครู (ศิลปะ)
โรงเรียนอะห์มาดีวิทยา

– ไม่มีข้อมูล –

นางสาวณูรอานีซะห์ ดือราแม

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนอะห์มาดีวิทยา

noorarneesah.d@opep.go.th
ติดต่อเรา