สช.อ.ไม้แก่น

นางซากีเราะ เร่งหวัง

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น

sakiroh.r@opep.go.th

นางนัสรียะห์ สือรี

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

nasreeyah.s@opep.go.th

นางดวงฤทัย สุวรรณแพทย์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

duangruethai.s@opep.go.th

นางสาวสุภาพร สาแม

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

supaporn.s@opep.go.th

นายมูฮามัดไซนุลอาบีดิง ลอตง

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

abiding.l@opep.go.th

นางฆอสน๊ะห์ หะยีเซ็ง

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

khaznah.h@opep.go.th

พนักงานราชการครู

นางสาวสารีฮะ โด

ครู (วิทย์ฯ ทั่วไป)
โรงเรียนอัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์

sarihah.d@opep.go.th

นางสาวลาตีพะ ดือราแม

ครู (สุข/พละ)
โรงเรียนอัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์

lateepah.d@opep.go.th

ติดต่อเรา