สช.อ.มายอ

นายอัมรัน เจ๊ะแต

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ

amrun.j@opep.go.th

นายมูฮำหมัดรอดี ยานยา

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

muhammadrodee.y@opep.go.th

นางสาวินี อารี

นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ

sawinee.a@opep.go.th

นางสาวต่วนนูรอัยนี โต๊ะกูบาฮา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

tuannurainee.t@opep.go.th

นางสุณียา จันทรัตน์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

suneeya.j@opep.go.th

นายซูลกีฟลี สะอิ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

sulkepeli.s@opep.go.th

นางยีซ๊ะ ดอเลาะ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

yeesa.d@opep.go.th

นางสาวซาลีล๊ะ เต๊ะ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

salila.t@opep.go.th

นางสุมัยยะห์ ซาและ

ครู (เคมี) ช่วยราชการ

sumaiyah.s@opep.go.th

พนักงานราชการครู

นายอนัส ยานยา

ครู (ศิลปะ)
โรงเรียนดรุณมุสลิมวิทยา

anas.y@opep.go.th

นางสาวพาดีละ แมเราะ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนดรุณมุสลิมวิทยา

phadila.m@opep.go.th

นางสาวฮีดายะห์ เจะโซะ

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนเตรียมวิทยา

heedayah.c@opep.go.th

นางสาวรอกีเยาะ เฮาะเด็ง

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนเตรียมวิทยา

rokeeyoh.h@opep.go.th

นางสาวอารมา ยามา

ครู (ภาษไทย)
โรงเรียนธรรมพิทยาคาร

arama.y@opep.go.th

นางอัลฮูดา เต๊ะแต

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ

alhuda.t@opep.go.th

นายรุสดี มิง

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ

rusdee.m@opep.go.th

นางโนรียะ บาราเฮง

ครู (เคมี)
โรงเรียนรัศมีสถาปนา

noriyah.b@opep.go.th

นายสุกรี บูเงาะแงะ

ครู (สังคม)
โรงเรียนรัศมีสถาปนา

sugree.b@opep.go.th

นายอาหาหมัด แมเราะ

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนวิทยาศิล

ahamad.m@opep.go.th

นางสาวต่วนริสา ต่วนสุหลง

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนวิทยาศิล

tuanrisa.t@opep.go.th

นางสาวรอสมี สาระ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนสันนิธิอิสลาม

rosmee.s@opep.go.th

นายซอเฟร สาแม

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนอิสลามพัฒนา

sorfir.s@opep.go.th

นางนาอีมะห์ แปะอิง

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนอิสลามพัฒนา

naemah.p@opep.go.th

นางไลา อาเก็บอุไร บัวหลวง

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา

laila.b@opep.go.th
ติดต่อเรา