สช.อ.เมืองปัตตานี

นางวิจิตรา โต๊ะมีนา

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี

wijitra.t@opep.go.th

นางศันศนีย์ ภูริปัญญานนท์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

sansane.p@opep.go.th

นางรอฮานา แวโต

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

rohana.w@opep.go.th

นางกาญจนา สุเรรัตน์

พนักงานจัดการงานทั่วไป

kanjana.s@opep.go.th

นางสาวโรฮายา มินซาร์

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

rohaya.m@opep.go.th

นางสาวสูไรดา สาอะ

พนักงานการเงินและบัญชี

suraida.s@opep.go.th

นางอัศนีย์ ยุโซ๊ะ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

asanee.u@opep.go.th

นายแวยูโซะ แวจิ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

waeyusoh.w@opep.go.th

นางสาวรอยฮา กลาแต

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

roiha.k@opep.go.th

พนักงานราชการครู

นางนูรีนา แวดือเระ

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

– ไม่มีข้อมูล –

นายอัมมัร อาวัง

ครู (สังคม)
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

– ไม่มีข้อมูล –

นางแวรอฮานา สมพงศ์

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

– ไม่มีข้อมูล –

นางสุฐิมา รัตนมา

ครู (สุข/พละ)
โรงเรียน เตรียมศึกษาวิทยา

– ไม่มีข้อมูล –

นางสาววันกัลซม แวสอเฮาะ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียน เตรียมศึกษาวิทยา

– ไม่มีข้อมูล –

นางสุระติ รักษ์วงศ์

ครู (สุข/พละ)
โรงเรียนบำรุงอิสลาม

– ไม่มีข้อมูล –

นางสาวกัสมะห์ สาและ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์

– ไม่มีข้อมูล –

นางกรกนก สุวรรณเรืองศรี

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์

– ไม่มีข้อมูล –

นายฮัมดี บาบูมาเร๊าะ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนพัฒนาอิสลาม

– ไม่มีข้อมูล –

นายหมัดอาลาวี แวดราแม

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนพัฒนาอิสลาม

– ไม่มีข้อมูล –

นางสาวมาสีเตาะ ยะยอ

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนศานติธรรมวิทยา

– ไม่มีข้อมูล –

นางสาวนิอัสมา หะยีแวกาเดร์

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียน ศานติธรรมวิทยา

– ไม่มีข้อมูล –

นางแวอานีตา ดือราโก๊บ

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์

– ไม่มีข้อมูล –

นางสาวเจะรอเมาะ เจะอูมา

ครู (สังคม)
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์

– ไม่มีข้อมูล –

นางแวแย ยูโซะ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนสตรีพัฒนาศึกษา

– ไม่มีข้อมูล –
ติดต่อเรา