สช.อ.สายบุรี

นายสุฟยาน แวบือซา

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี

sufyan.w@opep.go.th

นายมูฮัมมัดอัสฮัน ตีมุง

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ashan.t@opep.go.th

นางบัรนัน สาแล

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

barnan.s@opep.go.th

นางสาวปาตีเมาะ มะรอนี

พนักงานจัดการงานทั่วไป

pateemo.m@opep.go.th

นางสาวราณี อาดำ

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ranee.a@opep.go.th

นางสาวซูรีน่า พวง

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

sureena.p@opep.go.th

นางสาวฮานีฟะห์ หะยีอาวัง

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

hanifah.h@opep.go.th

พนักงานราชการครู

นางยูไนดะห์ มะสง

ครู (สังคม)
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

unaidah.m@opep.go.th

นางอาแอเซาะ สาและ

ครู (วิทย์ฯ ทั่วไป)
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

aairsoh.s@opep.go.th

นางสาวสารีดา ยาแต

ครู (วิทย์ฯ ทั่วไป)
โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน

sareeda.y@opep.go.th

นางสาวอามาหม๊ะ สือแม

ครู (สังคม)
โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน

amamah.s@opep.go.th

นางสาวรูซมานี อาลี

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์

rusmani.a@opep.go.th

นางสาวปาตีเมาะ บากา

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์

pateemoh.b@opep.go.th

นางสาวมาดีฮะ เจะหะมะ

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนลาลอวิทยา

madeehah.c@opep.go.th

นางสาวซูรอยา สาวัน

ครู (สังคม)
โรงเรียนลาลอวิทยา

suraya.s@opep.go.th

นางสาวยารอด๊ะ ยีแว

ครู (เคมี)
โรงเรียนศาสนศึกษา

yarodah.y@opep.go.th

นางสาวนัสริน มะแซตือกานุง

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนศาสนศึกษา

nasrin.m@opep.go.th

นางสุวิมล มะสาและ

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนศาสน์อิสลาม

suwimon.b@opep.go.th

นางแวฟายีหย๊ะ สะแม

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนศาสน์อิสลาม

waefayiyah.s@opep.go.th

นางรอบีอะห์ ตวนปูเตะ

ครู (สุข/พละ)
โรงเรียนสามารถดีวิทยา

robeeah.t@opep.go.th

นางสาวฮาลีเมาะ อาแวลาเตะ

ครู (การงาน/พื้นฐานอาชีพ)
โรงเรียนสามารถดีวิทยา

– ไม่มีข้อมูล –

นางนาดียะ แมเราะ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา

nadeeyah.m@opep.go.th

นายอันซอรี หะยีเจะแว

ครู (คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา

ansoree.h@opep.go.th
ติดต่อเรา