สช.อ.ทุ่งยางแดง

นายสะมาแอ ปอจิ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง

samaae.p@opep.go.th

นางสาวรอฮียะห์ เจะเตะ

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

rohiyah.j@opep.go.th

นางสาวรอฮานี ดิง

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

rohanee.d@opep.go.th

นางตัสนีม สะอะ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

tusneam.s@opep.go.th

นางสาวอัศนีย์ คลังข้อง

พนักงานจัดการงานทั่วไป

assanee.k@opep.go.th

นายมูฮัมหมัดยูซุฟ มามะ

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

yusuf.m@opep.go.th

นายมูฮามัดอามิง เตะโระ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

arming.t@opep.go.th

พนักงานราชการครู

นายลูดิง สุหลง

ครู (สังคม)
โรงเรียนศาลาฟี

luding.s@opep.go.th

นางสาวดาอีญะห์ ศรัทธาสุภัคกุล

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์

dhaeeyah.s@opep.go.th

นางสาวฮัสมี สะมะแอ

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์

hasmee.s@opep.go.th

นางสาวอัยนา หะยี

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์

aina.h@opep.go.th

ติดต่อเรา